Algemene Voorwaarden Ontdek & Benut PRODUCTEN van Flueres B.V., gevestigd te Maastricht

Geldend vanaf 1 december 2020

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Adres: Monseigneur Soudantstraat 3, 6226 GC, Maastricht

Mail: info@flueres.nl

KvK-nummer: 73536415

Btw-identificatienummer: NL859565002B01

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 1. De consument heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
 4. De consument heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Indien hij gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de consument contact met ons opnemen via info@flueres.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 5. Indien de consument na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, wordt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Dit recht vervalt wanneer er enkel een gedeelte van de bestelling wordt geretourneerd.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.
 1. De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
 2. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een prijsovereenkomst direct bij bestelling van het artikel te geschieden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien tussen ondernemer en de consument enig geschil ontstaat over de uitvoering van de Overeenkomst, is het de consument uitdrukkelijk niet toegestaan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Enig beroep op verrekening of opschorting door de consument is expliciet uitgesloten.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 1. Alle documenten, afbeeldingen, tekeningen, aanbiedingen, ontwerpen en dergelijke, alsmede aan een en ander ten grondslag liggende informatie, die aan de consument worden verstrekt blijven eigendom van de ondernemer. De consument is niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan de consument ter beschikking zijn gesteld.
 2. Alle tekens, logo’s, verpakkingen en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op in of aan de door de ondernemer geleverde Producten bevinden, mogen door de consument niet anders dan met toestemming van ondernemer worden gewijzigd, uit of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere zaken worden gebruikt.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na ontvangst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Algemene Voorwaarden Ontdek & Benut DIENSTEN van Flueres B.V., gevestigd te Maastricht

Geldend vanaf 1 januari 2023

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden (verder: “Flueres voorwaarden”) wordt verstaan onder: ‘Opdrachtnemer’

Flueres B.V., tevens handelend onder deze naam. Kvknummer: 73536415 (RSIN: 859565002). ‘Opdrachtgever’: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met Flueres.

‘Deelnemer’
Degene die aan een training of coaching van Flueres deelneemt.

‘Diensten’
Alle diensten aangeboden via de Ontdek & Benut website. Onder meer het verzorgen van trainingen en workshops, het leveren van coaching. Een training kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een incompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).

‘Offerte’Ieder aanbod van Flueres tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.

‘Producten‘
Verkoop en levering van goederen, zoals digitaal lesmateriaal en boeken.

‘Partijen‘
Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

‘Overeenkomst’
Iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever.

2.1) Deze Flueres voorwaarden zijn van toepassing op op iedere Offerte en Overeenkomst.

2.2) Bedingen, ook die zijn opgenomen in de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever, die afwijken van deze Flueres voorwaarden, binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3) Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

2.3) Afwijking van enige bepaling uit deze Flueres voorwaarden in een overeenkomst, laat de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Flueres voorwaarden onverlet.

2.4) Naast deze Flueres voorwaarden zijn op iedere overeenkomst met Opdrachtgever tevens de bepalingen uit de ‘Privacy Statement’ van Opdrachtnemer van toepassing. Dit ‘Privacy Statement’ is te raadplegen op de website van Flueres. De persoonsgegevens die Opdrachtnemer verwerkt, worden verwerkt met als doel het uitvoeren van de opdracht en tevens met commerciële doeleinden zoals direct marketing. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met dit gebruik.

2.5) Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Flueres.

3.1) De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

3.2) Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Flueres inschrijving bij of opdracht aan Flueres en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Flueres.

3.3) Opdrachtgever verklaart door het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtnemer, volledig bekend te zijn met de diensten en producten van Opdrachtnemer.

3.4) Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet bevoegd zijn rechten en/of plichten op grond van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

3.5) Wijziging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk en in onderling overleg en met goedkeuring van Partijen tot stand komen.

3.6) Een (telefonisch) gesprek waarin de leerdoelen van een training met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd kan onderdeel uitmaken van de training. Dit gesprek is dan het startmoment van de opleiding en is voorwaarde voor deelname aan die betreffende training.

4.1) Alle prijzen zijn exclusief BTW, en – voor zover van toepassing – exclusief vergoedingen voor auteurs- en naburige rechten, royalty’s en overige heffingen.

4.2) Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.ontdekenbenut.nl

4.3) Het honorarium zoals vermeld in de offerte is, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en reis- en verblijfkosten en inclusief administratiekosten. Voor zover opdracht gebonden kosten niet zijn inbegrepen, zullen ze in overleg met Opdrachtgever afzonderlijk berekend worden.

4.4) Op verzoek van de Opdrachtgever kan een training vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal Flueres B.V. de opleiding verzorgen en zal er een vooropslag van 10% over de opleidingsprijs berekend worden.”

5.1) Opdrachtgever zal alle gegevens aanleveren aan Opdrachtnemer die nodig zijn om Diensten en/of Producten tijdig en correct te leveren. Onjuistheden in aangeleverde gegevens komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kan er nimmer voor zorgen dat Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen jegens Opdrachtgever.

5.2) Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding over vertrouwelijke zaken die hen in het kader van Diensten en/of Producten bekend worden. Partijen verklaren over en weer te voldoen aan de verplichtingen die de AVG en andere privacyregels op ieder van hen legt.

6.1) Opdrachtnemer kan voor het uitvoeren van de opdracht mogelijk gebruik maken van andere partners.

6.2) Opdrachtnemer neemt een opdracht alleen aan als zij de verantwoordelijkheid kan dragen voor een gedegen en deskundige uitvoering.

6.3) Opdrachtnemer zet naar beste inzicht en vermogen kennis, ervaring en werkcapaciteit in om het beoogde resultaat te behalen, eveneens zonder dit resultaat te garanderen. !

7.1) Flueres factureert na totstandkoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal aan Flueres verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.

7.2) Bij overtreding van de betalingstermijn is Opdrachtgever per direct en van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente (als Opdrachtgever een bedrijf is) dan wel de gewone wettelijke rente (als Opdrachtgever een particulier is) verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer tijdige betaling achterwege blijft, kan Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens Opdrachtgever in alle gevallen opschorten.

7.3) Wanneer tijdige betaling achterwege blijft, komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen van Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever. Als Opdrachtgever een particulier is, gelden de incassotarieven conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Als Opdrachtgever een bedrijf is, geldt een incassotarief van 15% van de te vorderen hoofdsom, vermeerderd met wettelijke handelsrente, met een minimumbedrag aan incassokosten van € 150,- exclusief BTW per openstaande declaratie.

7.4) Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

7.5) Het is Opdrachtgever nooit toegestaan de betaling aan Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, om welke reden dan ook.

7.6) Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van de vorderingen die Opdrachtnemer op haar heeft met enige vordering die zij op Opdrachtnemer heeft of meent te hebben.

7.7) De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk en volledig opeisbaar in geval van (een aanvraag tot) liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, als de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, of in geval van beslag op goederen van Opdrachtgever.

Verplaatsing of annuleringen door Flueres

8.1) Flueres is gerechtigd zonder opgave van reden een training, een workshop of een coachingsgesprek te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Flueres betaalde prijs voor de geannuleerde training, workshop of coachingsgesprek(ken). Onder ‘andere opleidingslocatie’ wordt verstaan een afstand van meer dan 25 km ten opzichte van de aangeduide locatie op de website.

8.2) Flueres is gerechtigd zonder opgave van reden een training, workshop of een coachingsgesprek te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan Flueres betaalde prijs voor de geannuleerde training, workshop of coachingsgesprek(ken).

Verplaatsing of annuleringen door Opdrachtgever

8.3) Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/ aanmelding.

Annuleren van een training

8.4) Een training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Flueres gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
8.5) Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.5 mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Opdrachtgever de prijs aan Flueres verschuldigd.
8.6) Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht. 8.7) Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

Annuleren van coaching

8.8) Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat de Baak gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van de prijs.

8.9) Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij een coachingsgesprek is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang als genoemd in lid 5 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

Annuleren Incompany trajecten

8.10) Indien Opdrachtgever een overeenkomst met betrekking tot Diensten of Producten geheel of gedeeltelijk annuleert vóór c.q. op de eerste datum van uitvoering, heeft Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen, recht op 80% van het overeengekomen honorarium.

8.11) Als Opdrachtgever na aanvang van de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst tot tussentijdse beëindiging van (een deel van) de opdracht is overgegaan, heeft Opdrachtnemer vanwege het bezettingsverlies recht op 80% van het overeengekomen honorarium voor die (deel)opdracht;

8.12) Opdrachtnemer kan iedere overeenkomst tussentijds en zonder opzegtermijn opzeggen als zij van mening is dat de opdracht uitvoering niet (meer) kan plaatshebben conform de opdrachtbevestiging. Een dergelijke beëindiging dient gemotiveerd aan Opdrachtgever bekend gemaakt te worden. Een dergelijke opzegging maakt Opdrachtnemer niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever.

8.13) Annulering geschiedt per aangetekend schrijven. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering.

8.14) Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat Opdrachtgever ontslagen wordt van zijn verplichting om de rekening te betalen, indien Opdrachtgever:

 • handelt in strijd met de goede naam of met belangen van Opdrachtnemer;

 • informatie verspreidt of anderszins handelt, in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt;

 • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;

 • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance van betaling wordt verleend;

 • het bedrijf verkoopt of liquideert.

8.15) In het geval Opdrachtnemer Diensten en/of Producten niet kan leveren door een oorzaak die in redelijkheid voor haar rekening komt, heeft Opdrachtnemer altijd het recht de Diensten en/of Producten op een later – in overleg met Opdrachtgever vast te stellen – moment te leveren. Zolang Opdrachtnemer de Diensten en/of Producten nog (op een later moment) kan leveren, kan zij niet in verzuim raken. Als het absoluut onmogelijk is de Diensten en/of Producten (op een later moment) te leveren, dan kan Opdrachtgever deze overeenkomst opzeggen en vervallen de kosten voor de Diensten en/of Producten. In dat geval zal Opdrachtnemer haar factu(u)r(en) crediteren en zal Opdrachtnemer de reeds ontvangen betalingen binnen 14 dagen terug storten op een bankrekening van Opdrachtgever.

8.16) In het geval de diensten of de producten niet doorgaan door force majeur van de zijde van Opdrachtnemer, dan worden de reeds gemaakte kosten van de voorbespreking en eventuele reiskosten niet gecrediteerd. In onderhavig geval worden ook de kosten van de voorbereiding niet gecrediteerd.

8.17) Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doen de Partijen hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de ander.

Annulering overnachting

8.18) Een bij Flueres gereserveerde overnachting kan uitsluitend voor het daadwerkelijke verblijf en schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Flueres gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang of bij een no-show: 100% van de prijs.

9.1) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of beschadigingen aan geld en/of goederen van Opdrachtgever of derden, tenzij sprake is van opzet. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden.

9.2) Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten die begaan zijn door onjuiste of onvolledige informatie die is verstrekt door Opdrachtgever.

9.3) Indien de uitvoering van een opdracht door Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Opdrachtnemer in het betreffende geval heeft.

9.4) Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige lid bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag (ex btw) dat in de opdracht waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan aan Opdrachtgever is gefactureerd en is ontvangen door Opdrachtnemer.

10.1) Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot Diensten en/of Producten voorkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich in het bijzonder de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2) Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, methoden, werkwijzen, aanpakken, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

10.3) Bij iedere overtreding van voorgenoemde leden zal Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd zijn van € 5.000,-, evenals een boete van € 500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000,-, onverminderd het recht van Opdrachtnemer nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

11.1. Met Flueres gesloten Overeenkomsten leiden voor Flueres tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Flueres zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
11.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Flueres en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Flueres dus niet.
11.3. Flueres is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Flueres voor de uitvoering van een met Flueres gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Flueres gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

12.1) Op alle door Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 12.2) Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg.
12.2) Enige bepaling in deze overeenkomst die geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert, in de plaats.